TEKNO MACERA UYGULAMASI

TEKNO MACERA UYGULAMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tekno Macera uygulaması tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Tekno Macera, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Tekno Macera ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfedilmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel veriler, Tekno Macera açıklamanıza konu olan ve/veya aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 • Tekno Macera tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, etkinlik yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Tekno Macera tarafından hazırlanan sistemlere üyeliğinizin oluşturulması, sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, Tekno Macera’nın etkinlik ve organizasyon yönetimi ve düzenlenmesi süreçleri ile üyelerine özel olarak sağladığı fayda ve avantajlardan yararlandırılmanız,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan görevli veya yetkili mercilerin bilgi veya belge taleplerinin karşılanması,
 • Bu hukuki sebeple sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; Tekno Macera Uygulaması, Tekno Macera web sitesi veya e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • Tekno Macera ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini kapsamında, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile yerleşke ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini.
 • Tekno Macera tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takibi.
 • Tekno Macera tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası kapsamında; ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

Kişisel verilerinizin Tekno Macera tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.teknomacera.com/KVK adresinden ulaşabilirsiniz.[HMD1]

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iştiraklerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tekno Macera tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, Tekno Macera içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve/veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tekno Macera’ya iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tekno Macera tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda talebiniz uyarınca ve her hâlükârda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenen ilgili zamanaşımı sürelerinin sona ermesinden itibaren yok edilecek, anonim hale getirilecek veya silinecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle derneğimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince yazılı olarak derneğimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede derneğimize ilgili kanun kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirli ve anlaşılır yapacak gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.teknomacera.com/KVK [KİM2] adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını iletisim@teknomacera.com e-posta adresine veya …. adına Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cad.No: 16 Yenimahalle Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile imzalı olarak iletebilirsiniz.[HMD3]


[HMD1]Aynı ibare ile Tekno Macera web sitesinde www.teknomacera.com/KVK adresinde yer alan bir alan oluşturulup buraya yönlendirme yapılarak bilgiler sunulabilir.

[KİM2]Sitede bu adreste böyle bir alan oluşturulmalı

[HMD3]Tekno maceraya uyarlanmalı (web adresi ve yetkili kişi)